Darbo ir tvarkos taisyklės

VAIRAVIMO MOKYKLOS MB GROCKIO VAIRAVIMO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS.

1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.

2. Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Inspekcijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytų kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje ir vairavimo mokymo aikštelėje.

3. Mokymo valanda (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis ,pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

4. Pagrindinis dokumentas, reguliuojantis mokinių ir vairavimo mokyklų santykius, yra mokymo sutartis. Mokymo sutartis sudaroma prieš mokymą dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai. Prieš sudarant sutartį mokinys privalo būti supažindintas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokymo organizavimo tvarka. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Mokymo sutartis sudaroma ir tada kai mokinys papildomai mokosi vairavimo.

5. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo baigti vairuotojų pirminio mokymo kursą vairavimo mokykloje, kad įgytų teorijos žinių ir praktinių vairavimo gebėjimų bei įgūdžių. Šie asmenys, sudarydami mokymo sutartį su vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymo pabaigoje turi būti ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus (išskyrus B kategoriją) nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Transporto priemonių kategorijas ir vairuotojų minimalų amžių nustato Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įgytos teorijos žinios ir praktinio vairavimo gebėjimai bei įgūdžiai patikrinami egzaminų metu valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau– VĮ „Regitra“).

6. Mokiniai, kurie turi pirminio mokymo kursų baigimo liudijimus ir siekia pagilinti savo teorijos žinias ir (ar) įtvirtinti praktinio vairavimo įgūdžius (toliau – papildomas mokymas), mokymo turinį ir apimtį pasirenka savarankiškai. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju kai siekiama papildomai mokytis tos kategorijos transporto priemonės, kurios mokymo kursą mokinys yra baigęs.

7. Teorijos mokymo kurso trukmė B kategorijai turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

8. Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė vienam mokiniui turi būti ne trumpesnė kaip:

8.1. 30 valandų – B kategorijai.

9. Dalis praktinio vairavimo mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję reikiamų teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, turi būti mokomi keliuose (gatvėse).

10. Vairavimo mokykla privalo:

10.1. mokyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių ar praktinio vairavimo įgūdžių tik mokinius, kurie yra sudarę mokymo sutartis, įskaitant papildomą mokymą.

10.2. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie asmenį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, ir nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, sutarties numerį (eilės tvarka) ir jos sudarymo datą, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba tik praktinio vairavimo įgūdžių), mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą, transporto priemonių, kurias mokoma vairuoti, kategorijas

10.3. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, bei kontroliuoti, kad mokinių nemokytų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai, kuriems už Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), pažeidimus skirta administracinė nuobauda – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, kol nepasibaigs šios administracinės nuobaudos galiojimas;

10.4. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

10.5. mokiniui pageidaujant išduoti nustatyta tvarka vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą, patvirtintą dokumentą (pažymą), patvirtinantį išklausytą teorijos žinių ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą (nurodant mokymo temas, valandų skaičių) tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą tokį dokumentą (pažymą) ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą (teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta kitoje vairavimo mokykloje, neįskaitoma) ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą; šis dokumentas (pažyma), mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedamas prie mokymo sutarties;

10.6. neleisti laikyti galutinės teorijos įskaitos mokiniams, kurie išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą galima laikyti tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai mokinys pasiruošęs savarankiškai be to jis baigęs privalomąjį praktinio vairavimo kursą. Mokykloje sudaromos sąlygos išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas, be to sudaroma galimybė mokytis teorijos nuotoliniu būdu.

10.7 . baigus mokymą, vykdyti mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas vadovaudamasi Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo reikalavimai; praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita turi trukti ne trumpiau kaip 45 minutes ir turi būti daromas vaizdo ir garso įrašas

11. . Mokiniui pageidaujant sudaryti galimybę peržiūrėti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašą vairavimo mokykloje.

12. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti VĮ „Regitra“ informaciją apie mokinį: išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų datą, transporto priemonių, kurias išmokyta vairuoti, kategorijas, mokymo pobūdį (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių arba praktinio vairavimo įgūdžių), vairuotojų mokytojo, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai teorijos žinių, vardą, pavardę, asmens kodą ir (ar) vairavimo instruktoriaus, patvirtinusio, kad asmuo turi pakankamai praktinio vairavimo įgūdžių, vardą, pavardę, asmens kodą

13. nuolat analizuoti iš VĮ „Regitra“ gautą informaciją apie mokinių laikytų egzaminų rezultatus ir imtis atitinkamų priemonių vairuotojų mokymui tobulinti.

II. Mokymo organizavimo tvarka.

14. Teorijos užsiėmimai vyksta :

Darbo dienomis.

15. Mokiniai, norintys tobulinti teorijos žinias ,susiderinę laiką ir dienas (tik darbo)  gali spręsti mokymo klasėje kompiuterinius testus.

16. Praktiniams vairavimo užsiėmimams tariamasi su kiekvienu mokiniu individualiai (derinamas laikas kada mokinys gali atvykti į vairavimo pamokas).

17. Teorijos užsiėmimai nevyksta ilgiau nei 4 val., o praktinio vairavimo užsiėmimai – ilgiau nei 3 val.

18. Už mokymo kursus galima atsiskaityti iš karto arba mokėti dalimis. Nesumokėjus visos sumos mokymo kursų baigimas nėra leidžiamas.

19. Mokymo kursų baigimas galimas turintiems teigiamus galutinio mokymo dalykų įvertinimo rezultatus ir sulaukusiems nustatyto amžiaus: B kategorijai – 17 metų

III. Mokinių elgesio taisyklės.

20. Draudžiama ateiti į teorijos ar praktinio vairavimo kursus neblaiviems ar apsvaigus nuo narkotinių, toksinių medžiagų.

21. Draudžiama rūkyti įmonės patalpose.

22. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti įmonės inventorių.

23. Užsiėmimų (teorijos ar praktinio vairavimo) metu mokiniai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

24. Mokinys, negalėdamas atvykti į praktinio vairavimo kursus, privalo iš anksto (ne vėliau, kaip dieną prieš pravažiavimą, iki 16 val.) pranešti savo vairavimo instruktoriui.

25. Pasibaigus mokymo kursams mokiniai laiko mokyklinius egzaminus (teorijos ir  praktikos).

26. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, klauso dėstytojo bei vairavimo instruktorių nurodymų.

IV. Taisyklės reglamentuoja.

Mokykloje teoriją dėsto ir vairuoti moko asmenys atitinkantys reikalavimus keliamus vairavimo mokyklų vairavimo mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

28. Darbo vietoje laikomasi visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų

29. Jei dėl svarbių priežasčių nevyksta teorijos ar praktinio vairavimo užsiėmimai, mokiniai informuojami iš anksto.

TVIRTINU:

Direktorius Aurimas Grockis

Vairavimo mokykla Utenoje

Kodėl verta mokytis eksternu?